Justyna Miechowska
Adwokat
Al. Z.Krasińskiego 1/22
31 - 111 Kraków
tel. 692-954-781

Prawo cywilne 

Kancelaria adwokacka zapewnia pomoc prawną, przygotowywanie umów, pozwów, wniosków, apelacji  i reprezentację przed sądami w sporach cywilnych, tj.:
 
- sprawy za zakresu zobowiązań (np. o zapłatę, odszkodowanie oraz zadośćuczynienie np. w wypadkach komunikacyjnych  czy błędach lekarskich,  sprawy konsumenckie, sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, spory z umów),
 
- sprawy dotyczące nieruchomości (np. zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, wydanie gruntu, zasiedzenie, uwłaszczenie, ustanowienie i zniesienie służebności, ochrona posiadania, rozliczenie nakładów na nieruchomość, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym itp.),
 
- sprawy lokalowe i spółdzielcze (np. sprawy dotyczące podwyżki czynszów, o eksmisję, wypowiedzenie najmu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie czy niedostarczenie lokalu socjalnego, uchylenie uchwały spółdzielni mieszkaniowej itp.),
 
- sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia itp.),
 
- egzekucja (windykacja długów, dochodzenie roszczeń wierzyciela, ochrona prawna dłużnika itp.)
 

powered by prot Hosting - Serwery